Opakovanie z predchádzajúceho ročníka

Čo máme vedieť z obsahu predchádzajúceho ročníka (obsahové štandardy):

  • Spev: ovládať vybrané piesne 7. ročníka. Zaspievajme si!
  • Hra na elementárnych hudobných nástrojoch a na tele: vedieť vytvoriť a zahrať inštrumentálny sprievod u vybraných piesní zo 7. ročníka (i predchádzajúcich).
  • Počúvanie: poznať, vymenovať a slovne vyjadriť obsahy vybraných počúvaných skladieb 7. ročníka (podľa tematických okruhov: Hudobné prechádzky storočiami, Pestrá paleta populárnej hudby, Hudba na pomedzí), nájsť a vymenovať charakteristické vyjadrovacie prostriedky hudby v ukážkach (melódia, harmónia, rytmus, agogika, tempo atď.)

Výkonové štandardy zo 7. ročníka (ťažiskový výber):

  • Spev: technicky správny spev (dýchanie, tvorba tónu, artikulácia, vhodný register, držanie tela), rytmicky a intonačne čistý spev, spev spamäti, primeraná hudobná interpretácia piesne, tvorivá práca s hlasom a rôzne hravé improvizácie melódií.
  • Hra na elementárne hudobné nástroje a hra na tele: vhodný výber nástroja, správne používanie nástroja, hra na vybranom EH nástroji, hra na tele, vytváranie jednoduchého sprievodu, tvorivé improvizovanie.
  • Počúvanie: vedieť vyjadriť emocionálny zážitok a estetický obsah počúvanej skladby, rozpoznávať, rozlišovať a pomenúvať charakteristické (prebraté) prvky štýlového obdobia, rozlíšiť štýlové obdobia, vymenovať významných hudobných predstaviteľov, inštitúcie, vedieť vymenovať najvýznamnejšie hudobné diela a ich autorov, tvorivo vyjadrovať hudbu pohybom a dramaticky.